תפריט

דע את זכויותיך בדיני עבודה – תלוש השכר / עו"ד אבי מור יוסף

למרבה הצער, בחברה הישראלית עדיין מתקיימים מקרים של אפליה, קיימים עובדים רבים שאינם מקבלים את הפירוט הנדרש בדין לגבי תלוש השכר שלהם, לעיתים כשיטה התומכת בהפרת זכויותיהם ואף קיימים מקרים בהם תלוש השכר הינו פיקטיבי ואינו משקף את תנאי השכר האמיתיים של העובד.

בפועל, מעסיק מחויב למסור לעובד תלוש שכר מפורט בהתאם לדרישות החוק. בין הפרטים שהמעסיק מחויב לפרט בתלושי השכר:

  • שם משפחה ושם פרטי (או שם חברה בהתאמה) של העובד והמעסיק ומספר הזיהוי שלהם;
  • תאריך תחילת ההעסקה וותק מצטבר אצל המעסיק או במקום העבודה (לפי הגבוה);
  • לגבי עובד במשכורת – היקף המשרה; לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו;
  • התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר; מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר; מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר; מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר; מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה; מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה;
  • ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה; השכר הרגיל; תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה (יש לפרט לגבי תשלומים כאמור את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום); סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה וביטוח לאומי, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס; סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות;
  • פירוט לגבי כל ניכוי המבוצע מהשכר;
  • תשלומי המעסיק בעבור תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים לשכר העובד, לרבות הפרשות המעסיק לקופת גמל;
  • הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום והסכום בפועל (נטו) לתשלום;
  • שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום;

מעסיק המפר את חובתו למסור תלוש שכר כדין מסתכן בסנקציה פלילית. בנוסף, מסתכן מעסיק אשר לא ימסור לעובד תלוש שכר כלל ו/או לא ימסור לעובד תלוש שכר המפרט את הרכיבים הקבועים בחוק בתשלום פיצויי כספי בסך של עד 5,000 ₪ עבור כל תלוש שכר שלא נמסר כדין, וזאת, ללא הוכחת כל נזק מצידו של העובד.

בתי הדין לעבודה פסקו בעבר לעובדים פיצוי בשווי של עשרות אלפי שקלים על הפרת הוראות החוק בעניין הפירוט הנדרש בתלוש השכר.

בנוסף, מסירת תלושים בניגוד לקבוע בדין יכולה להיות גם משמעותית לעניין העברת נטל ההוכחה אל המעסיק בהוכחת תנאי העסקה במקרה של תביעה שהוגשה על ידי העובד.

לכלל החובה ליתן לעובד תלוש שכר (החל על כל המעסיקים) קיים חריג שהוא יחיד המעסיק אחר שלא במסגרת עסקו או משלח ידו (כגון מטפלת או עוזרת בית).

**התכנים נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין**

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

עוד בנושא

זקוקים לטיפול משפטי? השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 

דילוג לתוכן